Kehaline kasvatus

Jõusaali ABC (G1)

Kursuse jooksul toimuvad nii juhendatud loengud õpiruumis/jõusaalis/aeroobikasaalis kui ka iseseisvad praktilised ülesanded individuaalselt ja grupis. Põhifookus on jõusaalis treenimine, kasutades õigeid harjutustehnikaid. Läbi teooria ja praktika tutvutakse jõuomaduste arendamisega, kasutades jõusaali masinaid ning praktiseerides kergete raskustega treeninguid aeroobikasaalis. Vesteldakse ja argumenteeritakse, milles seisneb noorte treeningu erinevus täiskasvanute treeningust.

Rahvatants (G1-G3)

Rahvatantsu valikkursuse kaudu omandab õpilane teadmisi eesti rahvatantsu tavade ja traditsioonide kohta. Õppija arendab kehateadlikkust läbi tantsimise ja tantsu jälgimise. Tantsutundides õpitakse ja harjutatakse tunnetuse ja liigutustegevuse kaudu. Ühitatakse nii kunstiline eneseväljendus, kunstiloome, kõne, muusika, rütm ja mäng ning nende igat liiki kombinatsioonid.  

Rahvatantsu valikkursus aitab arendada õppijas julgust, et suhelda ja olla avatud. Tantsides arendatakse õppija isikupära, oskusi tegutseda üksi ja koos, suhtlemis- ja koostöövõimet, ühtekuuluvustunnet, sallivust.  

Rahvatantsu valikkursuse kaudu on õppija võimalus tunda end kultuurikandjana, saades teadmisi pärimuskultuurist. Samuti saavad õppijad tunda uuenduslikku muutumist kultuuritraditsioonis ning uusi ja ülemaailmseid kultuuriilminguid. Eesti ja maailma tantsukultuuri tutvustamisega arendatakse õppijate silmaringi.

Toitumistarkus (G1)

Kursus koosneb juhendatud loengutest, iseseisvatest töödest, praktilistest grupitöödest ja treeningust välitingimustes. Põhifookus on tervislikul ja tasakaalus toitumisel, aga ka vaimsel tervisel ja liikumisel ning nende omavahelistel seostel. 

Õpilane osaleb aktiivselt nii loengutes kui kursuse läbiviija poolt korraldatud praktilistes ja iseseisvates tegevustes. Kursuse läbija on kursis Eesti ametlike toitumis- ja liikumissoovitustega ja oskab sellest lähtuvalt planeerida ja valida  oma igapäeva menüüd ja planeerida liikumisharjumusi; suudab adekvaatselt hinnata isikliku tervisekäitumise ja valikute seost enda vaimse ja füüsilise tervisega.

Avaldatud 20.06.2024. Viimati muudetud 02.07.2024.